Akta Pekerjaan 1955: Apa yang Perlu Anda Tahu sebagai Pekerja di Malaysia?


Akta Pekerjaan 1955: Apa yang Perlu Anda Tahu sebagai Pekerja di Malaysia?

Akta Pekerjaan 1955 adalah undang-undang yang mengawal dan melindungi hak-hak pekerja di Malaysia. Ia mengandungi pelbagai peruntukan yang berkaitan dengan syarat-syarat pekerjaan, pembayaran gaji, cuti, waktu bekerja, notis berhenti kerja, faedah penamatan kerja dan sebagainya. Akta ini juga menetapkan hukuman-hukuman bagi majikan yang melanggar peruntukan-peruntukan akta ini.

Akta Pekerjaan 1955 telah mengalami beberapa pindaan sepanjang tahun-tahun untuk menyesuaikan dengan keperluan dan perkembangan semasa. Pindaan terbaru adalah pada tahun 2022 yang melibatkan beberapa perubahan penting seperti waktu bekerja seminggu maksimum 45 jam sahaja, cuti sakit bergaji termasuk kuarantin Covid-19 dan peningkatan jumlah faedah penamatan kerja.

Anda boleh mendapatkan salinan Akta Pekerjaan 1955 dalam Bahasa Melayu dalam format PDF di laman web Jabatan Tenaga Kerja Semenanjung Malaysia (JTKSM) di sini. Anda juga boleh membaca ringkasan akta ini dalam infografik yang disediakan oleh portal cikgu di sini.

Sebagai pekerja di Malaysia, anda perlu mengetahui hak-hak anda di bawah Akta Pekerjaan 1955 dan memastikan bahawa majikan anda mematuhi akta ini. Jika anda menghadapi sebarang masalah atau pertikaian berkaitan dengan pekerjaan anda, anda boleh membuat aduan kepada JTKSM atau Mahkamah Perusahaan Malaysia untuk mendapatkan bantuan dan penyelesaian.

Akta Pekerjaan 1955 menggariskan beberapa syarat-syarat pekerjaan yang perlu dipatuhi oleh majikan dan pekerja. Antaranya ialah:

  • Majikan perlu memberikan kontrak pekerjaan secara bertulis kepada pekerja yang mengandungi butir-butir seperti nama dan alamat majikan dan pekerja, tarikh mula bekerja, gaji pokok, elaun, faedah dan sebagainya.
  • Majikan perlu membayar gaji pekerja tidak lewat daripada sebulan selepas tempoh gaji berakhir. Jika pekerja berhenti kerja atau dipecat, majikan perlu membayar gaji dalam tempoh tujuh hari selepas tarikh berhenti kerja.
  • Majikan perlu memberikan cuti tahunan bergaji kepada pekerja mengikut tahun perkhidmatan. Jumlah hari cuti tahunan bergaji adalah antara delapan hingga enam belas hari setahun. Pekerja juga berhak mendapat cuti sakit bergaji antara empat belas hingga dua puluh dua hari setahun. Cuti sakit bergaji termasuk tempoh kuarantin Covid-19 yang disahkan oleh doktor.
  • Majikan perlu mematuhi waktu bekerja yang ditetapkan oleh akta ini. Waktu bekerja tidak boleh melebihi lapan jam sehari atau empat puluh lima jam seminggu. Pekerja juga berhak mendapat rehat sekurang-kurangnya tiga puluh minit selepas bekerja selama lima jam tanpa henti.
  • Majikan perlu memberikan notis berhenti kerja kepada pekerja atau membayar ganti rugi notis jika ingin memecat pekerja tanpa sebab yang munasabah. Notis berhenti kerja adalah antara empat hingga delapan minggu mengikut tahun perkhidmatan. Pekerja juga perlu memberikan notis berhenti kerja kepada majikan atau membayar ganti rugi notis jika ingin berhenti kerja.
  • Majikan perlu memberikan faedah penamatan kerja kepada pekerja yang dipecat atau berhenti kerja dengan persetujuan bersama. Jumlah faedah penamatan kerja adalah antara sepuluh hingga dua puluh hari gaji bagi setiap tahun perkhidmatan.

Jika majikan melanggar mana-mana peruntukan akta ini, mereka boleh dikenakan hukuman seperti denda, penjara atau kedua-duanya. Jika pekerja tidak berpuas hati dengan tindakan majikan atau merasakan hak-hak mereka dilanggar, mereka boleh membuat aduan kepada JTKSM atau Mahkamah Perusahaan Malaysia untuk mendapatkan bantuan dan penyelesaian.